تقویم برنامه زمانبندی، برای برنامه ریزی کلاسهای آموزشی بر اساس روز و ساعت به سامانه وبینار پلاس اضافه شد.

از این پس کاربران وبینار پلاس می توانند، بعد از تعریف جلسات آنلاین، به قسمت برنامه زمانبندی مراجعه و فهرست جلسات خود را بر روی تقویم آموزشی یا کاری تعریف کنند.

قابلیت تقویم در حال حاضر برای تمامی کاربران وبینار پلاس فعال شده و در دسترس است.

به زودی قابلیتهای جدیدتری نیز به سامانه اضافه می گردد.