با استفاده از قابلیت حضور و غیاب، از این پس تمام مجموعه ها می توانند مدت زمان حضور هر کاربر در کلاس را مشاهده نمایند.

ساختار حضور و غیاب به گونه ای طراحی شده است، که علاوه بر نمایش زمان شروع و پایان حضور، مدت زمان حضور واقعی شرکت کننده را نیز نمایش می دهد.

مدت زمان حضور به شما کمک می کند که متوجه شوید، فرد شرکت کننده چند دقیقه و یا چند ساعت در کلاس حضور فعال داشته است.

زمانهایی که شرکت کننده در بین کلاس سامانه را ترک می کند، از میزان حضور وی در سامانه کم میشود.

برای استفاده از این قابلیت، در بخش مشاهده فهرست جلسات می توانید روی گزینه بیشتر و سپس گزینه حضور و غیاب کلیک کنید تا فهرست حضور و غیاب برای شما نمایش داده شود.